Startsida / Taksäkerhet / Fallförhindrande skyddsräcke

Fallförhindrande skyddsräcke

Skyddsräcke och räcke kring luckor och svaga takytor

Med skyddsräcke menas ett ca 1 meter högt räcke med minst en styv överledare och en styv mellanledare. Det ska hindra person att komma utanför ett säkert område och fungera som stöd vid gång nära skyddsräcket.

Detta kan vara särskilt lämpligt då personal, med mindre vana av höjder och användning av personlig fallskyddsutrustning, ska utföra service och underhåll av anordningar på taket.

Gångbryggor, takstegar och arbetsplattformar kan förses med skyddsräcken. Under förutsättning att gångbryggans eller takstegens oskyddade sida inte sitter för nära öppen kant eller taknock, kan skyddsräcket utgöra godkänt fallskydd (kollektivt fallskydd) och personlig fallskyddsutrustning behöver inte användas när man går på gångbryggan/takstegen.

Även hela tak, och då framförallt låglutande tak, kan förses med skyddsräcken vid takkant vilket innebär att all vistelse innanför skyddsräcket kan ske utan personlig fallskyddsutrustning.

Krav på skyddsräcke

Det finns ännu ingen standard för fasta skyddsräcken på tak. Dessa är under utarbetande. Fram till att detta finns används delkrav från standard för skydd på maskiner och standard för tillfälliga skyddsräcken för byggnads- och anläggningsarbete - SS-EN 13378.

Skyddsräcket ska vara ca 1 meter högt med styv överledare och styv mellanledare. På gångbryggor och takstegar ska skyddsräcket placeras ca 350 mm ut från centrum av gångbryggan/takstegen. Skyddsräcket ska vid horisontell belastning, inåtriktad och utåtriktad, med en last på 0,3 kN inte böjas ut mer än 55 mm. Skyddsräcket ska klara en dynamisk test enligt SS-EN 516 utan att lossna.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt